Social dokumentation, lex Sarah, synpunkter och klagomål
Utveckla verksamheten runt arbetet kring brukaren enligt riktlinjer för social dokumentation och med tillämpning av lex Sarah, hantering av synpunkter och klagomål relaterade till styrdokument och regelverk
Läkemedel och äldre
Linda och Katarina informerar om nya erfarenheter av läkemedel till äldre och hur man med rutiner, observationer och uppföljning kan undvika komplikationer och bidra till en god läkemedelsanvändning.
Omsorgspersonal inom LSS
Dagligen ställs personal inför svåra frågor eller utmaningar som kräver både kunskap och inlevelseförmåga om de olika lagar, föreskrifter och riktlinjer som styr verksamheten. Föreläsningen syftar till att öka förmågan att omsätta kunskaper till praktiskt handlande i det vardagliga arbetet.
Samarbetssamtal
Under två dagar får kursdeltagarna fördjupade kunskaper om reaktioner, symptom och behov hos barn som lever med föräldrar i konflikt samt konkreta exempel på hur man kan arbeta med föräldrarna för att avsluta konflikter och förbättra kommunikationen och samarbetet. Kontakta oss för att veta mer om Arninge Rehabs Friskvård.
Sår
Föreläsaren presensterar moderna och aktuella kunskaper om sår; dess uppkomst och behandling.
Mål och mening i biståndshandläggning enligt SoL och LSS
Nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen om social dokumentation (SOSFS 2014:5) börjar gälla från 1 januari 2015. Regelverket ger en tydligare styrning där mätbara mål för insatser måste dokumenteras, ha ett krav på uppföljning, systematisk kvalitetsutveckling och ett barnperspektiv.
Motivation och kommunikation vid neuropsykiatriska funktionshinder
Denna utbildningsdag syftar till att skapa förståelse för hur olika diagnoser pĺverkar motivationen. Syftet är att ge nya infallsvinklar på kommunikation som ett medel för att öka motivationen hos personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Egenvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6)
Är säker egenvård möjlig? Vem beslutar och vem ansvarar för egenvården? Seminarium kring Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om egenvård. Genomgång av regelverk och vem som ansvarar för vad och hur föreskrifterna praktiskt kan tillämpas så att den enskildes säkerhet tryggas.
Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga
Du får lära dig om vad ångest och nedstämdhet är, hur det yttrar sig, hur många som drabbas och vad vi vet om orsakerna till ångeststörningar. De olika ångeststörningarna presenteras utifrån hur de vanligen yttrar sig hos barn och ungdomar samt hur man kan bemöta barn och unga med dessa svårigheter
Personligt ombud- På klientens uppdrag
Christina redogör för de villkor som gäller för arbete som personligt ombud. Frågor om ansvar, mandat och brukarinflytande behandlas och du får ta del av olika verktyg för att lyckas i arbetet. Du informeras även om det senaste som rör yrkesrollen inom psykiatri och socialtjänst.
Ny som chef inom vård och omsorg
Stefan Arbratt och Jan Marklund förser dig med de verktyg som du behöver för att lyckas med ditt nya värdefulla arbete som nyanställda chef inom kommun eller landsting.
Mobbning går alltid att komma tillrätta med!
Christer talar hoppfullt om hur mobbning och kränkning kan förebyggas, upptäckas och stoppas och om dess fruktansvärda konsekvenser om den får florera fritt. Christer är kunnig, engagerad och en mycket fängslande föreläsare.
MI – för dig som arbetar med ensamkommande flyktingbarn
MI har många olika användningsområden för dig som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, till exempel när du vill motivera till skolnärvaro, rökavvänjning , ökad fysisk aktivitet, struktur under dagen, kontakt med psykolog ( BUP, TKT), flytt frĺn boende och ändrad attityd.
Självskadebeteende
Dagen ger en gedigen introduktion till ämnet självskadebeteende med hjälp av aktuell forskning och berättelser frĺn drabbade. Att möta människor som skadar sig själv kan väcka känslor av vanmakt och frustration. Strategier och verktyg är viktiga delar av utbildningen.
Äldrerehabilitering för livskvalitet och bedömning enligt GMF
Utveckla din kompetens och bidra till att äldre personer kan leva ett aktivt liv med en hög livskvalité och skaffa dig strategier och verktyg för hur rehabiliteringsinsatser planeras, genomförs och utvärderas enligt GMF.
LVU – lagstiftning och handläggning
Syftet med denna dag är att uppnå fördjupad kunskap om lagstiftning, utredningsförfarande och de olika delarna i processen, från omhändertagande till upphörande av vård.
Neuropsykiatriska diagnoser – autismspektrumtillstånd och ADHD
Ett högaktuellt område där aktuell forskning belyser det stora sambandet mellan ADHD, Autism och Asperger med sociala svårigheter i livet, skolan och på arbetsmarknaden som följd. Nya rön har även visat sig att en stor del av missbrukare och kriminellt belastade personer har neuropsykiatriska symtom
Röka på och supa – hur påverkas skolan och ungdomarna?
Är marijuana farligt eller är det bara propaganda från en moraliserande vuxenvärld,är det farligare med alkohol och cannabis kommer ju från naturen? När blir man knarkare? Är man för evigt missbrukare om man knarkat ett tag som tonĺring? Öka din handlingsberedskap i mötet med ungdomar och droger.
Från sinnesslö till fritidslös
Synen på barn och ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar har som bekant varierat över tid och därmed också synsätten och hur man ska möta, bemöta och arbeta med dessa barn och ungdomar. Idag finns det helt andra metoder och möjligheter att hjälpa dessa barn och ungdomar än tidigare.
Säkerhet mot våld och hot
Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet genom ökad förmåga – och insikt om – att kunna agera mot aggressioner och våld inom individ- och familjeomsorgen. Aggressioner och våld – eller hot om detta – förekommer i många sammanhang där man har att möta och på olika sätt agera gentemot människor.
Underhållsbidrag och underhållsstöd
Efter en separation ska den förälder som barnet inte bor tillsammans med betala underhåll och ofta uppstår konflikter kring ekonomin. Sedan 2014 kan föräldrarna få socialtjänstens hjälp med att komma överens i ekonomiska frågor i samband med samarbetssamtal.