Nyheterna i PBL 2014
Den 4 juni i år beslutade riksdagen om långtgående förändringar i Plan- och bygglagen. Flera av dessa trädde i kraft redan den 1 juli. Det gäller t ex det sk Attefallshuset, dvs den nya bygglovsbefriade komplementbyggnaden om 25 m2, ökad rätt att bygga till en- och tvåbostadshus, bl a med takkupor.
Städning och fönsterputs utförs av tommysfonsterputs.se
Väghållning och snöröjning
Kommunen har olika roller och ansvar när det gäller väghållning och snöröjning. Ibland har kommunen en myndighetsroll och ibland är man fastighetsägare. Välkommen till en viktig och givande dag där vi reder ut begreppen!

Ge träden en bättre framtid!
Du får lära dig att identifiera vanliga trädsjukdomar och riskmiljöer och åtgärda dessa. Vi växlar mellan teori och praktik genom fältstudier. Du kommer att lära dig att självständigt undersöka, analysera och bestämma nödvändiga åtgärder för att kunna vårda dina träd på rätt sätt.

Arbetsmiljöarbete i tekniska förvaltningar
De tekniska förvaltningarna har förhöjda arbetsmiljörisker, inte minst till följd av den stora mängden arbete som kräver arbetsutrustningar av olika slag. Utbildningen riktar sig till tekniska förvaltningar och ger ”kött på benen” i många frågor kring arbetsmiljö i tekniska verksamheter.

Frĺn plan till verklighet
Att som handläggare, verksamhetsansvarig och chef inom plan- och byggområdet ha goda kunskaper om vilka bestämmelser som gäller beträffande olika markförvärv, nyttjanderätt, exploateringsavtal och hur dessa tillämpas i praktisk handling i kommunen är givetvis av största vikt för alla parter.
Olovligt byggande
Vi går igenom de olika ingripandemöjligheter som finns för byggnadsnämnden vid fall av olovligt byggande. Avgiftssystemet tas också upp och hur man ska göra för att skriva korrekta förelägganden med t ex vitesförpliktelse. Det nya systemet med byggsanktionsavgift gås igenom.

Enskilda vägar
Två tredjedelar av det svenska vägnätet utgörs av enskilda vägar. Det juridiska ansvaret för skötsel och underhåll av dessa vägar ligger på den enskilda väghållaren. På denna kurs ges den enskilda väghållaren fördjupad kunskap om styrande lagstiftning och praxis på området.

Campingvett och campingrätt
Kursen syftar till att ge kursdeltagarna grundläggande kunskaper om den lagstiftning som styr hanteringen av campingplatser inom kommunen. Vilken drifts- och upplåtelseform är mest ändamålsenlig? Vilka tillstånd behövs? Vilka avtal behövs?