Att samarbeta i arbetslag i förskolan
Den här kvällen ägnas ĺt gruppdynamik och grupputveckling – kunskaper som kan underlätta och förbättra arbetet i arbetslaget. Vi belyser även vad som kännetecknar högpresterande team. Föreläsningen bygger bl a pĺ Susan Wheelan´s forskning kring effektiva team och grupprocesser.

Utmaningar i förskolan
Vissa barn har svårt med bromsen, andra över att de inte klarar av leken eller att språket utvecklas så långsamt. En del barn är till och med inte så intresserade av att relatera till varken barn eller vuxna. Som pedagog behöver man strategier och verktyg för att underlätta dagen för dessa barn.

Barn som inte leker
Förskolans verksamhet vilar enligt läroplanen pĺ tre ben – omsorg, lärande och lek. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att skapa en lekmiljö som stimulerar barn att leka tillsammans.

Hattie och – Synligt lärande i praktiken
John Hatties studie Visible Learning (2009) är den hittills största metastudien som genomförts över hur olika faktorer påverkar elevers studieresultat. Hattie sökte de framgångsfaktorer som låg bakom ett lyckat lärande och studien har blivit kallad för ”undervisningens heliga Graal”.

Inspireras av Reggio Emilia
Under kvällen kopplar vi konkret Reggio Emilia till förskolans läroplan för att på så vis levandegöra hur Reggio Emilia-pedagogiken kan användas i en svensk förskolas vardagsarbete. Vi låter här Förskolan Trollet i Kalmar bli vårt levande exempel.

Flerspråkiga elever i skolan
För att kunna följa språkutvecklingen hos ett flerspråkigt skolbarn och avgöra om han eller hon behöver extra stöd måste man veta hur den typiska flerspråkiga utvecklingen ser ut. Du lär dig om flerspråkighet och om vad det innebär att skolgången till största delen sker på ett andraspråk.

Utagerande barn i förskolan
För en del barn är utmaningarna stora under en dag i förskolan. Vissa barn reagerar med frustration och ilska på saker som måste göras eller hamnar lätt i konflikter. Som pedagog behöver man kunskap om varför det blir som det blir samt strategier och verktyg för att underlätta dagen för dessa barn.

Miljön som den tredje pedagogen
De kommunala förskolorna i Reggio Emilia står för att pedagogiskt arbetssätt, en djup respekt för barnet samt en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta, med en stark inneboende drivkraft att utforska världen.

Arbetslagsledarutbildning
Välfungerande arbetslag är på många skolor den viktigaste faktorn för att den pedagogiska verksamheten ska hålla hög kvalitet. Då behövs arbetslagsledare som kan se till att arbetslaget tar det gemensamma ansvaret för såväl vardagsfrågor som pedagogisk utveckling och kvalitetsarbete.

När du passerat den gula linjen
Det ĺligger personalen att ha ett professionellt förhållningssätt till föräldrar och skapa ett så bra samarbete som möjligt. Att passera den “gula linjen” är att gå in i denna professionella roll och förhållningssätt i samarbetet med med föräldrar.

I mötet med den arabiska skolan
Den arabiska kulturen vilar pĺ en värdegrund där familjen, klanen och kollektivet är det som ska främjas. Samtidigt som värdegrunden för den svenska skolan bygger på aktning för varje människas egenvärde, individens frihet och integritet samt låta varje enskild elev finna sin unika egenart

Samarbetssamtal
Under två dagar får kursdeltagarna fördjupade kunskaper om reaktioner, symptom och behov hos barn som lever med föräldrar i konflikt samt konkreta exempel på hur man kan arbeta med föräldrarna för att avsluta konflikter och förbättra kommunikationen och samarbetet.

Utevistelsen som pedagogiskt verktyg
Naturen är den bästa plats att tillsammans i lugn och ro få lära känna varandra. Naturen är helt förutsättningslös och ger möjlighet för liten som stor att lära sig nya saker hela tiden. Vad säger läroplanen och hur kan vi använda utevistelsen för att nå upp till målen.

Fritidshemmets didaktik
I Lgr 11 har fritidshemmets uppdrag förtydligats och till viss del förändrats. Lärandeuppdraget har utökats – men hur gör vi det samtidigt som vi behåller leken och frivilligheten?

Interkommunal ersättning
Enligt Skollagen finns ett antal situationer då en kommun är skyldig eller kan välja att ta emot ett barn eller en ungdom från en annan kommun i sin utbildning.

Spännande naturvetenskap och teknik för förskolan
En interaktiv, inspirerande föreläsning i naturvetenskap och teknik kopplat till Lpfö 98 (rev. 2011). Deltagarna får massor av konkreta exempel på hur främst fysik och kemi kan göras begripligt för barnen och de får prova några vardagsnära och spännande experiment med enkelt material.

Rädslor, fobier och nedstämdhet hos barn och unga
Du får lära dig om vad ångest och nedstämdhet är, hur det yttrar sig, hur många som drabbas och vad vi vet om orsakerna till ångeststörningar. De olika ångeststörningarna presenteras utifrån hur de vanligen yttrar sig hos barn och ungdomar samt hur man kan bemöta barn och unga med dessa svårigheter

Flerspråkiga barn i förskolan
För att kunna avgöra om ett flerspråkigt förskolebarn behöver extra stöd för sin språkutveckling måste man veta hur den typiska flerspråkiga utvecklingen ser ut. Vi talar om flerspråkig språkutveckling och om vilken roll den språkliga miljön spelar när ett barn ska tillägna sig två eller fler språk.

Språkstörning hos flerspråkiga barn
Vi kommer att redovisa de senaste forskningsresultaten på området. Vi kommer även att gå igenom orsaker till en sen språklig utveckling samt att differentiera mellan bristande exponering och en språkstörning. Dagen kommer att ge dig viktiga verktyg för ditt arbete och hur du kan utveckla detta.

Elevassistenter och resurspersoner
Elevassistenter har en viktig roll i elevens vardag. Utmaningarna kan vara många under en dag i skolan. Elever som har svårt att styra sig själva hamnar gång på gång i situationer där de riskerar att misslyckas. Du fĺr konkreta strategier och verktyg som gör att elevens situation förbättras.

Mobbning går alltid att komma tillrätta med!
Vi talar hoppfullt om hur mobbning och kränkning kan förebyggas, upptäckas och stoppas och om dess fruktansvärda konsekvenser om den får florera fritt. Vi är kunniga, engagerade och mycket fängslande föreläsare.

MI – för dig som arbetar med ensamkommande flyktingbarn
MI har många olika användningsområden för dig som arbetar med ensamkommande flyktingbarn, till exempel när du vill motivera till skolnärvaro, rökavvänjning , ökad fysisk aktivitet, struktur under dagen, kontakt med psykolog ( BUP, TKT), flytt från boende och ändrad attityd.

Konkreta verktyg i förskolan
Flera moment i förskolans vardag är extra utmanande för vissa barn. Du som pedagog har en viktig stödjande roll och måste skapa rutiner och strategier som inkluderar alla barn och ger alla goda förutsättningar.

Sociala medier i skolan
Tommy Grankvist hjälper oss att bejaka utvecklingen och använda sociala medier i skolans värld.

Utbildning för skoladministratörer
Kursen ger kunskaper om lagstiftningen som rör allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärende­registrering. Men också tips om hur lagstiftningens krav kan omsättas i praktiken. Med de kunskaperna som utgångspunkt ska kursdeltagarna ha en bättre möjlighet att välja metoder och skapa rutiner.

Tekniska lösningar vid läs- och skrivsvårigheter
Under denna föreläsning får du som pedagog konkreta tips på hur man kan med underlätta för samt stötta elever med läs- och skrivsvårigheter. Det handlar inte bara om att se till elevens svagheter utan även vilka styrkor eleverna besitter och hur man kan nyttja dessa förmågor på bästa sätt.

Barn som väcker funderingar
I förskolan och skolan möter vi ibland barn som beter sig på ett annorlunda sätt. Med ökad kunskap om de svårigheter som kan finnas och de konsekvenser de får kan du som pedagog, assistent eller förälder få större möjligheter att förstå och hjälpa barnet.

Upptäck naturen på vintern
Dagen kommer att innehålla många upplevelser för både hjärta, hjärna och hand. Teori varvas med konkreta roliga övningar som syftar till att barnen ska upptäcka allt vad vinternaturen kan erbjuda. Allemansgrytan till lunch lagar vi tillsammans ute. Du kommer att få använda alla dina sinnen denna dag

Språkstörning hos flerspråkiga barn/elever 2.0
Att bedöma flerspråkiga barn och elever och att analysera resultatet så att rätt åtgärder kan sättas in kräver kunskap både om flerspråkig utveckling och om bedömningsmaterial. Föreläsningen är en fortsättning på den föreläsning som handlar om språkstörning hos flerspråkiga barn.

När den arabiska kulturen möter den svenska skolan
När den arabiska kulturen möter den svenska skolan är det lätt att en kulturkrock uppstår då arabiska föräldrar kan uppfatta den svenska skolan som slapp. Denna norm- och värderingskonflikt riskerar att skapa problem för eleverna.

Kränkande behandling – skolans ansvar
Vi gör en noggrann genomgång av det regelverk som finns på området med inriktning på vad reglerna innebär för den praktiska verksamheten. Särskilt fokus riktas mot skolans ansvar för att motverka och agera vid kränkningar på nätet. Olika exempel från rättspraxis tas också upp.

Mer spännande naturvetenskap och teknik i förskolan
Har du varit på vår första föreläsning om spännande teknik med vår utbildare och vill fylla på med mera så är det denna föreläsning du skall gå på!

Särskilt stöd – Vem skall göra vad med vem?
Vi ger svar på många av de frågor som bör ställas inför planering av särskilt stöd till den enskilda eleven.

Mångfaldsarbete i förskola
Föreläsningen behandlar vad som menas med ett mångkulturellt samhälle och dess relation till utbildning i allmänhet och förskola specifikt. Genom arbetet i förskolan ska varje barn få möjlighet att känna delaktighet i sin egen kultur och utveckla känsla och respekt för andra kulturer.

Uppdrag förstelärare – En ny utmaning för lärare!
Förstelärare – Ta del av vilka riktlinjer, grundprinciper och tolkningarna som rĺder runt den nya yrkesrollen.

Självskadebeteende
Dagen ger en gedigen introduktion till ämnet självskadebeteende med hjälp av aktuell forskning och berättelser frĺn drabbade. Att möta människor som skadar sig själv kan väcka känslor av vanmakt och frustration. Strategier och verktyg är viktiga delar av utbildningen.

LVU – lagstiftning och handläggning
Syftet med denna dag är att uppnĺ fördjupad kunskap om lagstiftning, utredningsförfarande och de olika delarna i processen, från omhändertagande till upphörande av vård.

Neuropsykiatriska diagnoser – autismspektrumtillstĺnd och ADHD
Ett högaktuellt område där aktuell forskning belyser det stora sambandet mellan ADHD, Autism och Asperger med sociala svårigheter i livet, skolan och på arbetsmarknaden som följd. Nya rön har även visat sig att en stor del av missbrukare och kriminellt belastade personer har neuropsykiatriska symtom

Röka på och supa – hur påverkas skolan och ungdomarna?
Är marijuana farligt eller är det bara propaganda från en moraliserande vuxenvärld, är det farligare med alkohol och cannabis kommer ju från naturen? När blir man knarkare? Är man för evigt missbrukare om man knarkat ett tag som tonåring? Öka din handlingsberedskap i mötet med ungdomar och droger.

Från sinnesslö till fritidslös
Synen på barn och ungdomar med olika former av funktionsnedsättningar har som bekant varierat över tid och därmed också synsätten och hur man ska möta, bemöta och arbeta med dessa barn och ungdomar. ldag finns det helt andra metoder och möjligheter att hjälpa dessa barn och ungdomar än tidigare.

Upptäck, utforska och utforma
Den reviderade och förtydligade läroplanen innebär ett förändrat utvärderings- och dokumentationsuppdrag för alla i förskolan. Som förskollärare förväntas du ta ansvar för arbetslagets processer och säkerställa att förskolan upplevs som rolig, trygg och lärorik för varje barn.

Utomhuspedagogik i praktiken
Goda effekter och bättre skolresultat, ökad koncentration och friskare barn med lektioner i det fria, det blir resultatet av utomhuspedagogik, menar Anders Szczepanski .