Att undervisa analfabeter - grundkurs

Margareta Mörling
Margareta Mörling

En dag för dig som undervisar analfabeter och kortutbildade, med många pedagogiska verktyg för det praktiska arbetet i klassrummet.

 

Alfabetisering – hur jobbar vi med läsinlärningen?

 

Konkreta arbetssätt för att undervisa analfabeter och korttidsutbildade som saknar kunskap i språkinlärning

  • Så konkretiserar du undervisningen för att öka elevernas förståelse och senare kunna övergå till att tala i mer abstrakta termer
  • Nya sätt att öva på samma sak – så varierar du undervisningen samtidigt som eleverna får den nödvändiga repetitionen
  • Praktisk grammatik för analfabeter och kortutbildade

 

Så stöttar du skolovana elever att få rutin kring sin skolgång och därmed öka sin självkänsla för snabbare inlärning

  • Så skapar du rutin i undervisningen som gör att skolovana elever känner igen de olika momenten och hjälper dem att komma in i skolgången
  • Hur motiverar och stöttar du eleverna att ta egna initiativ i sitt lärande för att snabbare komma framåt?
  • Så lär du ut metoder för språkträning till den som är ovan att studera på egen hand så att eleven får verktyg för att kunna träna hemma och utvecklas inom språket

 

Kulturanpassning

  • En kort introduktion i kulturanpassning som bygger på boken Färgresan

Målgrupp
Personal inom förskola/skola; lärare rektorer, utbildningsledare, m fl. Även om Du inte undervisar analfabeter så kanske Du möter deras föräldrar i föräldrasamtal.

 

Utbildningsledare
Margareta Mörling, är en mycket uppskattad föredragshållare och författare. Hon har bott 13 år i Egypten och sedan 1989 i Tensta.

 

Margareta har undervisat invandrare och analfabeter i svenska i 21 år. Margareta som bor i Tensta möter många nysvenskar på sin fritid. Hon medverkar ofta i fortbildningssammanhang i ämnen som rör kultur-anpassning och alfabetisering

 

Hon har gett ut böckerna Färgresan, Framåt A och Att undervisa analfabeter.

Anmälningstiden utgår
27 oktober

Inget bokningsbart än!

Telefonbokning
Teman i fokus
Att bemöta rättshaveristen
Vikten av att lära känna,förstå och möta/bemöta personer med rättshaveristiskt beteende. Bemötande och kontakt upplevs ofta som besvärlig då det är svårt att etablera en fungerande relation till dessa personer, än mindre finna ett bra samarbete. Inte sällan blir personen också hotfull och utagerande

Bygglovhanteringen utvecklas
Såväl Geneomförandeutredningen som Boverket har fått i uppdrag att komma med förenklingar i lagstiftningen. Regeringen vill utveckla (eller avveckla) bygglovprövning – hur ska man hantera detta på det lokala planet? Kan vi bli tydligare gentemot den sökande och/eller ska vi skaffa mer resurser?

Egenvård enligt Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6)
Är säker egenvård möjlig? Vem beslutar och vem ansvarar för egenvården? Seminarium kring Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om egenvård. Genomgång av regelverk och vem som ansvarar för vad och hur föreskrifterna praktiskt kan tillämpas så att den enskildes säkerhet tryggas.

Ekonomiskt bistånd
Seminariet syftar till att ge dig som arbetar med ekonomiskt bistånd ökad kunskap om aktuella domskäl och vilka bedömningsgrunder som haft betydelse vid olika typer av beslut.

Elevassistenter och resurspersoner
Elevassistenter har en viktig roll i elevens vardag. Utmaningarna kan vara många under en dag i skolan. Elever som har svårt att styra sig själva hamnar gång på gång i situationer där de riskerar att misslyckas. Du får konkreta strategier och verktyg som gör att elevens situation förbättras.

Etik inom socialtjänst och sjukvård
Etik är inte något man lär sig och blir färdig med, det är mer som ett pågående viktigt samtal utan slut. Etiksamtal kan ses som en inspirerande nyckel för att alla som arbetar inom socialtjänsten och sjukvården skall kunna bibehålla och förstärka en professionell hållning.

Samordna och administrera - utan att vara chef
Som administratör, koordinator, handläggare eller sekreterare har du ofta rollen som spindeln i nätet och arbetar självständigt med många olika arbetsuppgifter. Du samordnar, följer upp och ser till att arbetsflödet fungerar. Du har många bollar i luften och tiden kanske inte alltid räcker till.

Stresshantering och tidiga tecken på psykisk ohälsa
Det är svårt att upptäcka tidiga tecken på psykisk ohälsa både hos sig själv och hos andra. Men med konkreta verktyg kan man främja en god psykosocial arbetsmiljö. Eva Billqvist har djup kunskap och erfarenhet av ämnet. Hon arbetar professionellt med stresshantering som föreläsare och konsult.

UGL-kurs på Knistad Hotell & Konferens
UGL är en upplevelsebaserad kurs som ger förståelse för hur en grupp mognar och utvecklas över tid samt vad som främjar respektive hindrar positiv utveckling.

Upptäck naturen på vintern
Dagen kommer att innehålla många upplevelser för både hjärta, hjärna och hand. Teori varvas med konkreta roliga övningar som syftar till att barnen ska upptäcka allt vad vinternaturen kan erbjuda. Allemansgrytan till lunch lagar vi tillsammans ute. Du kommer att få använda alla dina sinnen denna dag

Utbildning för skoladministratörer
Kursen ger kunskaper om lagstiftningen som rör allmän handling, offentlighet och sekretess samt ärende­registrering. Men också tips om hur lagstiftningens krav kan omsättas i praktiken. Med de kunskaperna som utgångspunkt ska kursdeltagarna ha en bättre möjlighet att välja metoder och skapa rutiner.

Utevistelsen som pedagogiskt verktyg
Naturen är den bästa plats att tillsammans i lugn och ro få lära känna varandra. Naturen är helt förutsättningslös och ger möjlighet för liten som stor att lära sig nya saker hela tiden. Vad säger läroplanen och hur kan vi använda utevistelsen för att nå upp till målen.